Fraud Blocker
Search
Close this search box.

תקנון האתר

תקנון האתר –

אתר זה שייך לחברת ליקוטבע בע”מ (להלן: החברה)  ח.פ. 516663648
כתובת החברה: השקמה 12 סביון 5651502
טלפון חברה/ מוקד שירות לקוחות: 04-9014848
דואר אלקטרוני של שירות לקוחות: office@licoteva.co.il

תקנון ביצוע תשלומים:

 1. האמור להלן נכון לגבי כל סוג של תשלום, בין אם בכרטיס אשראי ו/או בנק ו/או אפליקציית תשלום ו/או הוראת קבע מכל סוג שהוא ו/או כל פלטפורמה אחרת, ובין אם לגבי רכישה חד פעמית ו/או לגבי רכישה חוזרת ו/או מתמשכת.
 2. אני מצהיר בזאת כי עצם ביצוע העסקה והזנת פרטי התשלום מהווים הסכמתי להצטרף להסדר לפיו אחויב באמצעות הרשאה לצורך ביצוע התשלומים בגין עסקת הרכישה עם החברה.
 3. הסכמתי להסדר זה, בהתקשרותי עם החברה, מהווה כתב הרשאה לכל דבר ועניין, לביצוע חיובים בין אם חד פעמיים ו/או בהוראת קבע, על פי הפרטים שסופקו על ידי לחברה.
 4. ידוע לי כי מיום חתימת הרשאה זו תהא רשאית החברה לגבות תשלומים מאמצעי התשלום שהוזן, לגבי כל עסקה ורכישה שתבוצע על ידי מול החברה.
 5. ידוע לי כי ברגע הזנת אמצעי התשלום חשבוני ו/או כרטיס האשראי יחויב בסכומים מעת לעת בגין סך הפעולות והשירותים אשר סופקו לי במהלך החודש אשר קדם לתאריך החיוב.
 6. חיוב חשבוני ייעשה באופן אוטומטי בגין כל פעולה, שירות או מוצר אשר נרשמו לחובתי במערכת הגבייה של החברה.
 7. ידוע לי, כי במידה וקיימים סכומים שלא שולמו עבור שירותים שהתקבלו טרם הצטרפותי להסדר חיוב להרשאה זו, יחויב חשבוני באמצעות הרשאה זו.
 8. ידוע לי כי העסקה תיחשב כמשולמת במועד ביצוע פירעון התשלום בפועל מכוח ההרשאה.
 9. סכומי החיוב על פי כתב הרשאה זה יופיעו בחשבוניות המס אשר יונפקו על ידי החברה ואשר יישלחו לכתובת אשר נמסרה על ידי ו/או לכתובת הדוא”ל שנמסרה על ידי לחברה.
 10. בחתימתי על כתב הרשאה זה הנני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שינוי בכתובתי ומוותר על כל טענה כנגד החברה בקשר לאי קבלת חשבוניות או כל מידע אחר כתוצאה ממחדלי להודיע לחברה בדבר שינוי כתובתי.
 11. ידוע לי כי החברה אינה מחויבת להחזיק ברשותה חשבוניות או העתקיהם או כל מידע אחר אשר נמסרו על ידי, אף אם הוחזרו כולם או חלקם לשולח מחמת מען שגוי.
 12. חשבוניות המס יכילו ריכוז של כל השירותים, הפעולות או המוצרים אשר סופקו או נרכשו על ידי.
 13. ידוע לי כי החיובים יימשכו על ידי החברה עד לקבלת הודעה כתובה, אשר קבלתה אושרה על ידי החברה, המודיעה על רצוני להספיק את ביצוע החיובים. כל עוד לא הועברה הודעה כתובה, שקבלתה אושרה, לא תהיה לי טענה כלפי החברה בגין ביצוע החיובים, על פי כתב הרשאה זה. לחילופין ובמידה ואבטל את הוראות הקבע באמצעות הבנק ו/או חברת האשראי לפי העניין, אמסור על כך הודעה כתובה לחברה בתוך שלושה ימים מיום ביטול ההרשאה.
 14. החברה לא תהא אחראית בגין נזק או אובדן שיגרם לי כתוצאה משימוש שלא בהתאם להסכם תנאי השימוש שלעיל וזאת בכפוף לכל דין.
 15. ידוע לי כי כל חיוב שבוצע ולא נתקבלה בגינו כל הודעה כתובה בתוך 7 ימים בדבר החיוב, לרבות היקף החיוב, ייראו כחיוב אשר פרטיו הוסכמו ואושרו על ידי.
 16. ידוע לי כי הבנק ו/או חברת האשראי ו/או אפליקציית התשלום, לפי העניין, אינם גורם בעל עניין בהתקשרות שביני לבין החברה ואין להם כל אחריות או חבות כתוצאה מההתקשרות.
 17. ידוע לי פרטיי אשר יימסרו לחברה לצורך ביצוע התשלומים ו/או ההרשאה ישמשו את החברה בלבד, יישמרו ברישומיה בלבד ולא יועברו לכל גורם, מלבד לבנק ו/או חברת האשראי ו/או אפליקציית התשלום, לצורך ביצוע התשלום, כאשר החברה נוקטת באמצעים סבירים לשמירה על פרטי המידע, על פי הוראות כל דין, לרבות תקנות הגנת הפרטיות.

מדיניות אספקת מוצרים:

 1. האמור להלן נכון לגבי כל התקשרות, בין אם לגבי רכישה חד פעמית ו/או לגבי רכישה חוזרת ו/או מתמשכת.
 2. ידוע לי כי המוצרים בגין כל חיוב יישלחו מבית העסק לא יאוחר מ-5 ימי עסקים, מיום ביצוע החיוב.
 3. שילוח המוצר ללקוח יהיה עד לבית הלקוח, בכל סוג של סוג שילוח שיהא זמין לחברה באותה העת.
 4. עלות השילוח תהא כלולה בתוך המחיר הנקוב באתר ולא ייגבה תשלום נוסף בגין השילוח, למעט בגין מקומות הדורשים שילוח חריג ו/או הובלה חריגה, לרבות אזור מבודד, קומות גבוהות בלא מעלית, כח אדם מיוחד וכיו”ב.
 5. המוצר יגיע לבית הלקוח באריזתו המקורית, כשהוא אטום וסגור מפני שימוש, פתיחת המוצר מאריזתו המקורית תהווה הסכמה לקבלת המוצר כמות שהוא מגיע לבית הלקוח.
 6. אספקת המוצר תתבצע בכפוף לתנאים המופיעים בעמוד המכירה.
 7. ככל שתמורת המוצר תשולם בתשלומים, התשלום הראשון יכיל את עלות השילוח.
 8. זמן האספקה המקסימלי יהא 30 ימי עסקים מיום משלוח המוצר מבית העסק.

מדיניות ביטול והחזר:

 1. ידוע לי כי אי ביצוע הפירעון ו/או ביטול ההוראה ו/או תשלום שלא בידיעת החברה באופן שיגרום לחברה נזק, לרבות בגין מוצרים שסופקו ולא שולמה תמורתם, עשויה לגרום לנקיטת הליכים בגין התמורה שלא שולמה.
 2. כל הודעת ביטול שהיא תימסר לחברה לא יאוחר מ-7 ימי עסקים לפני מועד ביצוע חיוב. ככל שההודעה תימסר לאחר מועד זה, הוראת הביטול תחול על התשלום הבא לאחר התשלום שיבוצע.
 3. ידוע לי כי בגין מוצר שיושב לחברה באריזתו המקורית, בלא פתיחת אריזת המוצר, בהתחשב באופי המוצר, בתוך 14 יום ממועד קבלתו על ידי הלקוח, יזוכה על ידי החברה בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת המוצר המושב והודעת ביטול העסקה על ידי.
 4. ידוע לי כי בגין מוצר שאריזתו נפתחה, ובהתחשב באופי המוצר, לא ניתן יהיה לקבל החזר.
 5. ידוע לי כי מדיניות החברה לביטול עסקה כפופה להוראות הדין הישראלי, לרבות חוק הגנת הצרכן והתקנות מכוחו, לרבות המועדים ודרכי הביטול הנקובים בהם, בשים לב להיות הרכישה רכישה מרחוק, על כל המשתמע מכך.
 6. מוסכם כי החברה רשאית לפי ראות עיניה להפסיק בכל עת את ביצוע החיובים ואת ההתקשרות.

מדיניות אחריות למוצר:

 1. החברה מצהירה בזאת כי המוצר יגיע ארוז ואטום באריזה מקורית המתאימה לסוג ואופי המוצר.
 2. בכל מקרה שהמוצר יגיע לבית הלקוח כשהוא פתוח ו/או פגום ו/או לקוי מסיבה כלשהי, בעת קבלתו, יוחלף המוצר בתוך 7 ימים מיום השבתו לחברה.
 3. החברה מספקת למוצריה אחריות לפי כל דין ולפי התקנים המפורטים להלן בכתב זה.
 4. מוצר החברה מאושר לשימוש ושיווק על ידי משרד הבריאות הישראלי.
 5. מוצר החברה אושר לשימוש והפצה על ידי הרשות למזון ותרופות האמריקאית (FDA) וכן ניתן למוצר תקן תנאי ייצור נאותים (GMP).
 6. מובהר כי החברה מחזיקה בפוליסת ביטוח אחריות מוצר, לרבות נפגעי צד ג’, בשל נזקים שייגרמו כתוצאה משימוש במוצר, על פי תנאי הפוליסה.
 7. הלקוח יפנה לחברה בתוך 7 ימים מיום היווצרות טענה כלשהי לגבי אחריות למוצר, בצירוף כל אסמכתא נדרשת להוכחת טענתו. החברה תשיב בתוך זמן סביר לאחר שבדקה את טענות הלקוח.

מדיניות הפרטיות –

כל הנכתב באתר בלשון זכר נכתב כך מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לזכר ונקבה כאחד!

מפעילי האתר מתייחסים בכבוד רב לגולשים באתר ולמידע שהגולשים מוסרים ועל כן מפרסם את מדיניות הפרטיות הבאה על מנת להגן על מידע זה.

חשוב שתדע שאינך חייב למסור כל מידע, אך ייתכן ואי מסירת מידע כלשהו ימנע ממך להשתמש בחלקים מסוימים באתר.

חברת צמח החיים בע”מ ומפעילי האתר מתחייבים לפעול בהתאם למדיניות הפרטיות המתפרסמת בעמוד זה.

המפעיל רשאי לערוך שינויים במדיניות הפרטיות מעת לעת – ועל כן יש להתעדכן בעמוד זה מידי פעם בפעם.

המידע שנאסף

המידע עליך שיכול להיאסף ע”י המפעיל הנו:

 • שם פרטי ושם משפחה
 • פרטים אודות עיסוקך ועבודתך
 • פרטי יצירת קשר – כתובת מייל ומספרי טלפון
 • מידע לגבי העמודים בהם ביקרת באתר
 • מידע על התקשורת שבינך לבין מפעילי האתר
 • הצעות, שירותים, מאמרים ותכנים שעניינו אותך
 • כתובת האינטרנט וה- IP שממנה פנית

מה נעשה עם המידע

– המפעיל שומר את המידע הנ”ל כדי לשפר את איכות ורמת השירותים הניתנים לך.

– המפעיל עשוי להשתמש במידע שנתת על מנת לידע אותך בדבר שירותים, פעילויות תכנים, מידע, עדכונים ומוצרים חדשים שעשויים לעניין אותך.

– המפעיל עשוי לפנות אליך באמצעות המידע שמסרת למטרות של שירות לקוחות, מחקרי שוק, מענה על שאלות והצעות לשיתופי פעולה כאלה ואחרים.

אבטחת המידע

מפעילי האתר מפעילים מערכת תחת רמה גבוהה של אבטחת מידע.

יחד עם זאת, איננו יכולים להתחייב לחסינות מוחלטת בכל תנאי בפני חדירה של גורם אחר.

זכות לעיין במידע:

כל גולש רשאי על פי חוק לעיין במידע שמוחזק עליו במאגר המידע ולציין תיקונים, באם ישנם. על מנת לבצע זאת ניתן לפנות דרך המייל .

עוגיות

לצרכים רבים לתפעולו השוטף של האתר מפעיל האתר משתמש ב”עוגיות” (“cookies”) ושמירת הקשר עם הלקוחות.

מפעיל האתר נוקט באמצעי זהירות על מנת להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את החומר השמור בהם.

אם אינך רוצה לקבל “עוגיות” תוכל למנוע קבלתן על יד שינוי ההגדרות של הדפדפן בו אתה משתמש.

יתכן כי מחיקתן של “העוגיות” ימנע ממך מלהשתמש בחלקים מסוימים באתר.

קישורים לאתרים אחרים

אין למפעילי האתר אחריות לגבי האתרים שתגיע אליהם מתוך הקישורים המוצגים באתר.

אתרים אלו מופעלים ע”י גורם אחר ויש לקרוא את מדיניות והצהרת הפרטיות של אתרים אלו.

פרטי אמצעי תשלום

מטעמי אבטחה תשלום וסליקה אינם מתבצעים באתר זה אלא דרך המערכת המאובטחת של אתר Bizsense העומדת בכל תקני האבטחה המחמירים ביותר בישראל.

מטעמי אבטחה אתר valeopro.co.il אינו מאחסן כל פרטי תשלום של הלקוחות.

הסרת מידע

במידה והלקוח מעוניין להסיר את פרטיו מהמערכת לרבות שם, כתובת מייל, מס. טלפון יש לשלוח מייל עם הבקשה לכתובת office@licoteva.co.il

מסירת מידע לגורם צד שלישי

כל הפרטים שלך, שנאספו על ידנו, לא ימסרו לצד שלישי בשום אופן אלא אם כן:

 • לקחת חלק בפעילות בה מעורב צד נוסף ועל מנת להפעיל את הפעילות המשותפת יש צורך שהצד הנוסף יקבל את המידע.
 • במידה ותפעל בניגוד לחוק או בניגוד לתקנון האתר או בניגוד להצהרת הפרטיות המפורסמת באתר.
 • באם המפעיל ימזג את פעילותו עם גוף נוסף – אך ימשיך לפעול לפי התקנון והסכם הפרטיות הרשום באתר.
 • באם המפעיל ימכור או יעביר את הפעילות באתר לגורם אחר, בתנאי שהגורם האחר קיבל עליו את תנאי האתר הנוכחי.
 • אם יתקבל על ידי המפעיל צו משפטי המורה למסור מידע כלשהוא או פרטים נוספים
 • אם תיווצר כל מחלוקת, טענה או הליך משפטי בין מפעילי האתר לבינך

חברת צמח החיים בע”מ מאחלת לך גלישה נעימה ובריאות.

ליצירת קשר ולשירות לקוחות:

חברת ליקוטבע בע”מ (להלן: החברה)  ח.פ. 516663648
כתובת החברה: השקמה 12 סביון 5651502
טלפון חברה/ מוקד שירות לקוחות: 04-9014848
דואר אלקטרוני של שירות לקוחות: office@licoteva.co.il

 

למען הסר ספק, המידע אינו מיועד להנחות את הציבור או לשמש לגביו כהמלצה או הוראה או עצה לשימוש או שינוי או הורדה של תרופה כלשהיא. ואין בו תחליף לייעוץ רפואי פרטני או אחר. הכתוב באתר אינו מהווה המלצה רפואית מוסמכת.

רוצה ליצור קשר עם נינה?

יש לשלוח את הטופס

729001692781